Zamknij
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Rekrutacja do publicznych gimnazjów - Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 - Oświata - Miasto - Aleksandrów Kujawski.

 

Pobierz PDF

Rekrutacja do publicznych gimnazjów

 

Do klasy I publicznego gimnazjum, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców młodzież zamieszkałą w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Powyższe zasady dotyczą również publicznego gimnazjum prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, któremu ustalono obwód.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do klas I gimnazjów

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

2

3

4

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do: - gimnazjum sportowego lub oddziału sportowego w gimnazjum  ogólnodostępnym, gimnazjum mistrzostwa sportowego
(art. 20h ust. 1 pkt. 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty),

-  gimnazjum dwujęzycznego
 i  oddziału dwujęzycznego w gimnazjum  ogólnodostępnym
(art. 20i ust. 1 ustawy),

- oddziału międzynarodowego
w gimnazjum ogólnodostępnym (art. 7b ust. 1c ustawy)

Od  11 maja 2016 r.

(środa)

do 10 czerwca 2016r.

(piątek) do godz. 15.00

 

 

 

Od 22 lipca 2016 r.

(piątek) od 12.00

do 26 lipca 2016 r.

(wtorek) do godz. 15.00

 

Od 25 kwietnia 2016 r.

(poniedziałek)

do 11 maja 2015 r.

(środa) do godz. 15.00

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy

Od 16 maja 2016 r.

(poniedziałek)

do 31 maja 2016 r.

(wtorek)

 

 

Od 27 lipca 2016 r.

(środa)

 do 29 lipca 2016 r. (piątek)

 

Przeprowadzenie sprawdzianu pre-dyspozycji językowych, o którym mowa w art. 20i ust. 1 ustawy,
 w tym w gimnazjum ogólnodostępnym z oddziałem międzynarodowym zgodnie
z art. 7b ust. 1c ustawy

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy

Do 6 czerwca 2016 r.

(poniedziałek) do godz. 12.00

 

Do 1 sierpnia 2016 r.

(poniedziałek) do godz. 12.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozy-tywny wynik sprawdzianu predy-spozycji językowych, o którym mowa w art. 20i ust. 1 ustawy,
w tym w gimnazjum ogólnodostęp-nym z oddziałem międzynarodo-wym zgodnie z art. 7b ust. 1c ustawy

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu

Od 24 czerwca 2016 r.

(piątek)

 

do 28 czerwca 2016 r.

(wtorek) do godz. 15.00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

Do 30 czerwca 2016 r.

(czwartek)

 

 

Do 2 sierpnia 2016 r.

(wtorek)

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 18 lipca 2016 r.

(poniedziałek) do godz. 12.00

 

Do 18 sierpnia
 2016 r. (czwartek)

 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i oryginału zaświadczenia
o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum

Do 20 lipca 2016 r.

(środa) do godz. 15.00

 

Do 22 sierpnia 2016 r (poniedziałek)

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

Do 22 lipca 2016 r.

(piątek) do godz. 12.00

 

Do 26 sierpnia 2016 r (piątek)

 

 

Źródło: §1 zarządzenia Nr 12/2016 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29.01.2016r.

 

 

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej gimnazjum, dysponującego wolnymi miejscami, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz liczbę punktów za te kryteria:

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełniane kryterium

1.

oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko zamieszkują w Aleksandrowie Kujawskim

64

oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania

2.

gimnazjum jest najbliżej położone miejsca zamieszkania dziecka lub w obwodzie gimnazjum znajduje się miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców

32

zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy
na podstawie umowy cywilnoprawnej lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania lub miejscu zatrudnienia

3.

w gimnazjum obowiązek szkolny lub nauki spełnia rodzeństwo dziecka

16

zaświadczenie z gimnazjum o spełnianiu obowiązku szkolnego lub nauki
w gimnazjum przez rodzeństwo dziecka lub oświadczenie rodzica

4.

za wyniki dziecka wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się maksymalnie 64 punkty, z czego za:

4a.

oceny z 3 obowiązkowych zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego – maksymalnie 36 punktów, przy czym za oceny wyrażone
w stopniu:

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 • celującym

12

 • bardzo dobrym

10

 • dobrym

8

 • dostatecznym

4

 • dopuszczającym

2

4b.

ocenę zachowania - maksymalnie 10 punktów, przy czym za oceny wyrażone w skali:

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 • wzorowe

10

 • bardzo dobre

8

 • dobre

6

4c.

świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

4

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

4d.

szczególne osiągnięcia, w tym uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, zwalniającego z odpowiedniej części sprawdzianu, z zastrzeżeniem pkt. 4e, przy czym za uzyskanie:

 

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

10

- laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7

- finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

- w zawodach artystycznych lub sportowych na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim lub powiatowym za zajęcie miejsca:

 

 • pierwszego

4

 • drugiego

3

 • trzeciego

2

 • czwartego

1

4e

więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów,

max 13

 

4f

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

1

 

 

Rekrutacja:

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Aleksandrowie Kujawski

Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

 • Biblioteka
 • Gazeta Aleksandrowska
 • Gimnazjum Lotników
 • MCK
 • Powiat aleksandrowski
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Wybickiego
 • ZPP
Urząd Miejski Aleksandrów Kujawski,
ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski, pow. 
aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: +48.542824855, email: 
um@aleksandrowkujawski.pl , http://www.aleksandrowkujawski.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x